Beheercommissie

De coördinator zorgt dat hij, met zijn team, voor technische zaken de gesprekspartner voor Vestia is.

Verantwoordelijkheden Beheerscommissie:

 • Kleine klussen
 • Glazenwasser
 • Rijwielstalling
 • Gereedschap
 • Praathuis
 • Contact met schoonmaakbedrijf
 • 1x per jaar inspectie van het gebouw i.s.m. Vestia

 

De beheercommissie

De beheercommissie is belast met het toezicht op het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en de in gemeenschappelijk zijnde goederen en materiaal. De commissie verschaft aan de bewoners relevante bouwtechnische gegevens aangaande de woningen. De beheercommissie houdt zich tevens bezig met het verhelpen van kleine storingen in de woningen en gemeenschappelijke ruimten. Het gaat hierbij om reparaties die geen professionele hulp vragen.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de coördinator en medewerkers van de beheercommissie

Taken:

 • Onderhoudt goede contacten met het bestuur, bewoners en huismeester (Vestia).
 • Geeft leiding aan de groep medewerkers en verdeelt de taken.
 • Houdt toezicht op de schoonmaakwerkzaamheden verricht door Vestia. (Zie apart Schoonmaakwerkzaamheden).
 • Is belast met het beheer van de gereedschapsruimte.
 • Zorgt voor de administratie van het uitlenen van de gereedschappen.
 • Beoordeelt verzoeken om hulp van de bewoners.
 • Brengt de vraag om grote reparaties ter kennis aan het bestuur.
 • Dient jaarlijks een plan en begroting in bij het bestuur voor werkzaamheden en aanschaf van materiaal.
 • Legt in januari verantwoording af over het afgelopen jaar aan het bestuur van de verrichtte werkzaamheden in een evaluatierapport.
 • Draagt zorg voor de hulp en richtlijnen bij de oplevering van de woningen.

Bevoegdheden:

 • De coördinator is bevoegd tot aankoop van noodzakelijk materiaal en gereedschap, volgens goedgekeurd plan en begroting.

Verantwoordelijkheden:

 • De coördinator is verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.
 • De coördinator is verantwoordelijk voor het algemeen beheer van de geldelijke middelen en de beschikbare apparatuur.

 

Belangrijk!!

Een ieder die vrijwillig (denk hierbij in het bijzonder aan de leden van de beheercommissie) op verzoek van een medebewoner werkzaamheden verricht, doet dit volledig voor eigen risico en rekening. Het bestuur zal zich gegeven de vrijwilligheid nimmer aansprakelijk achten voor welke schade, hoe gering ook. Dit geldt uiteraard ook voor de werkzaamheden die in de hobbyruimte (Praathuis) worden verricht.

Als bestuur vinden wij het belangrijk deze mededeling extra onder de aandacht te brengen van alle bewoners van onze woongemeenschap.